چاپ کتاب فناوری های نوین ساختمان (ویرایش پنجم)

ویرایش پنجم کتاب فناوری‌های نوین ساختمانی با معرفی ۸۶ فناوری تایید شده توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن شامل فصل های سیستم های کامل ساختمانی، سیستم های سازه ای، دیوارهای غیرباربر، سقف ها،مصالح و زیرسیستم ها منتشر گردید. در بخش 6-2-2  فصل زیرسیستم ها به توضیح فناوری جوش سر به سر میلگرد پرداخته شده است.

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.