اجرای جوش سربه‌سر در اسکلت بتونی 24 طبقه ساختمان مدیران شهرداری