اجرای جوش سربه‌سر در اسکلت بتونی 7 طبقه ساختمان سرو 3