اجرای جوش سربه‌سر در دیوار برشی مجتمع مسکونی 2160 واحدی آسمان