کوپلر گروتی

کوپلر گروتی نوعی کوپلر (وصله مکانیکی) است که عمدتا برای سازه‌های پیش ساخته استفاده می‌شود. این نوع وصله ها از یک طرف رزوه دارند و از طرف دیگر محفظه ریختن بتن گروت.

برای نصب این وصله‌ها باید میلگردها در قطعه اول رزوه شوند و در مقطع قرار گرفته و بتن‌ریزی انجام شود. هنگام نصب قطعه دوم در محفظه گروت بتن گروت ریخته می‌شود و ریشه های آرماتور از قطعه دوم در آنها قرار می‌‌گیرد. نیرو از میلگرد به بتن و از بتن به میلگرد دوم منتقل می‌شود. از این نوع کوپلر می‌توان در تمامی قطعات پیش ساخته مانند تیر، ستون یا دیوار استفاده کرد.

این وصله‌ها به نحوی طراحی شده‌اند که پس از پس از تکمیل اتصال تمامی قواعد و بندهای آیین‌نامه ACI را ارضا نماید.

PH34818mfilling couplers

 

grout coupler