• مزايا:
  این روش نسبت به روشهای متداول و مرسوم فعلی از جمله وصله پوششی (اورلپ) و نیز روش استفاده از اتصالات مکانیکی (کوپلینگ) از صرفه اقتصادی بیشتری برخوردار بوده و همچنین استحکام ناحیه اتصال در آن نیز بیشتر از ماده اولیه می باشد. به طور کلی روش جوش سر به سر میلگردها (فورجینگ) بسیار مستحکمتر و اقتصادی تر از وصله پوششی (اورلپ) می باشد.

 

 • صرفه جویی ها:
  ۱- صرفه جویی ۱۵ تا ۲۰ درصدی در مصرف میلگرد با حذف اورلپ و پرت آرماتور.
  ۲- اتصال میلگردهای غیر قابل مصرف (پرت) به یکدیگر و استفاده مجدد از آنها.
  ۳- صرفه جویی در زمان اجرای کار.

 

 • مقاوم سازي و اجراي بهتر:
  با استفاده از جوش سر به سر، بر اساس عملکردهاي ايجاد شده مزاياي فني زير در عملکرد سازه و روند اجرايي اجزاي بتني قابل دست‌یابی خواهند بود:۱- امکان جوش سر به سر آرماتورهاي با قطر بالا در سازه‌های بتني سنگين.
  ۲- کوتاه‌تر شدن طول ناحيه وصله در عضو نسبت به وصله پوششي و عدم نياز به آرماتور گذاری ویژه در ناحیه وصله و کاهش حجم آرماتورها و ايجاد سهولت در بتن ريزي.
  ۳- آرايش منظم و فاصلة بيشتر ميان آرماتورها در ناحيه جوش سر به سر و در نتيجه ايجاد فضاي مناسب براي بتن‌ريزي مطلوب.
  ۴- يكپارچه عمل نمودن آرماتور در محل در محل جوش سر به سر به هنگام اعمال نيرو‌هاي رفت برگشتي ناشي از زمين لرزه.
  ۵- عدم افزايش نسبت آرماتور در محل جوش سر به سر و امکان استفاده از حداکثر نسبت آرماتور (۶درصد) در ظرفيت مقطع ستون بتن آرمه، کاهش بعد ستون و افزايش شکل پذيري مقطع در محل وصله.

plan_view_lap

plan_view_gpw