در روش جوش سر به سر میلگرد‌ وصله پوششی (اورلپ) در سازه‌های بتنی حذف می‌گردد. این روش در مقایسه با دیگر روش‌های اتصال مکانیکی، بسیار متفاوت است. اتم‌های موجود در میلگرد بوسیله حرارت به حرکت در می‌آیند و باعث اتصال دو سر میلگردها به یکدیگر می‌شوند. دراین روش با ایجاد حرارت بالا، حاصل از سوختن گاز اکسیژن و استیلن(در حدود ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ درجه سانتی گراد ) باعث ایجاد پیوند بین دو سرآرماتور شده بطوری که اتم ها درمحل اتصال تحت اثر حرارت و فشار بالا بدون ایجاد تغییر شیمیایی با هم آمیخته شده و امتزاج صورت می‌گیرد و فلز یکپارچه‌ای را فراهم می‌آورند.

 

method_1

 

method_2