جوش سر به سر میلگرد

شرکت مهندسي پويا گستر با مشارکت شرکت البرز ابزار فروشنده و مجري تجهيزات جوش سر به سر میلگرد (فورجینگ)

روش اتصال جوش سر به سر میلگرد نسبت به روش هاي متداول و مرسوم فعل از جمله وصله پوششي (اورلپ) و نيز روش استفاده از اتصالات مکانيکي (کوپلينگ) از صرفه اقتصادي بيشتري برخوردار مي باشد.

این روش  مورد تایید مراکز زیر می باشد.

1- مركز تحقيقات راه ، مسكن و شهرسازي

2- سازمان نظام مهندسی استان تهران 

 

چرا جوش سر به سر میلگرد


کاهش مصرف تا 30 درصد

با توجه به عدم استفاده از فناوری های نوین، سالیانه صدها هزار تن میلگرد به علت استفاده از روش سنتی اورلپ به هدر می رود. اجرای روش جوش سر به سر میلگرد می تواند صرفه جویی قابل ملاحظه ای (تا 30 درصد) در مصرف میلگرد، با حذف اورلپ و پرتی داشته باشد.


مقاوم سازی

با اجرای روش جوش سر به سر میلگرد، با توجه به کاهش مصرف میلگرد ، وزن اصلی سازه کاهش یافته و متناسب با آن از نیروهای ثقلی جانبی نیز کاسته می شود و در نتیجه مقاومت سازه در مقابل زلزله افزایش خواهد یافت. همچنین بدلیل افزایش سطح مقطع میلگرد و نگهداری یکنواختی نیرو در محل اتصال و مشابه بودن خواص فیزیکی میلگرد در نقطه اتصال با آلیاژ میلگرد پایه، استحکام مکانیکی میلگرد در نقطه اتصال بیشتر از سایر نقاط در طول میلگرد می باشد.


اجرای بهتر

با اجرای جوش سر به سر میلگرد، با توجه به کاستن از حجم اضافی میلگرد ها در نقاط اتصال و کاهش اشتباهات انسانی بهنگام اتصال میلگردها، امکان ویبره بهتر بتن؛ که مشکل بسیار مهمی در ساخت سازه های بتنی محسوب می شود، برطرف می گردد و درگیری بتن با میلگرد ها افزایش خواهد یافت .که این امر در نهایت بهینه سازی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن مسلح شده با میلگرد را به همراه خواهد داشت.

قیمت میلگرد


تاریخ : 1395/08/18 
میلگرد کارخانه ریال
سایز 8 A2فولاد قزوین16270
سایز 10 A2فولاد قزوین15570
سایز 12 A2فولاد قزوین15570
سایز 14 A2فولاد نیشابور16100
سایز 16 A3فولاد نیشابور16100
سایز 18 A3فولاد نیشابور16100
سایز 20 A3فولاد نیشابور16100
سایز 22 A3فولاد نیشابور16100
سایز 25 A3فولاد نیشابور16100